wetten.nl - Regeling - Pensioenwet (2023)

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;

 • accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • afkoop: iedere handeling waardoor pensioenaanspraken en pensioenrechten hun pensioenbestemming verliezen, behoudens in geval van toepassing van de artikelen 55, zesde lid, 134 of 220b, tweede lid, of van artikel 3A:85 van de Wet op het financieel toezicht;

 • algemeen pensioenfonds: een pensioenfonds dat een of meerdere pensioenregelingen of beroepspensioenregelingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling uitvoert en daarvoor een afgescheiden vermogen aanhoudt per collectiviteitkring;

 • arbeidsongeschiktheidspensioen: een geldelijke, vastgestelde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer of gewezen werknemer, waarop recht bestaat na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Ziektewet of, indien de werknemer of gewezen werknemer Ziektewetuitkering ontvangt, na afloop van de periode bedoeld in artikel29, vijfde en tiende lid, van de Ziektewet;

 • basispensioenregeling: de collectieve pensioenregeling of het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer op basis van de pensioenovereenkomst gehouden is om deel te nemen;

 • bedrijfstakpensioenfonds: een pensioenfonds ten behoeve van een of meer bedrijfstakken of delen van een bedrijfstak;

 • beëindiging van de deelneming: het beëindigen van de pensioenverwerving op basis van een pensioenovereenkomst anders dan door:

  • a. het overlijden van de deelnemer; of

  • b. het ingaan van het ouderdomspensioen;

 • bevoegde autoriteiten: nationale autoriteiten van andere lidstaten dan Nederland als bedoeld in artikel 6, onderdeel 8, van richtlijn 2016/2341/EU;

 • bijdrage: iedere geldsom die wordt voldaan aan een pensioenuitvoerder in het kader van de uitvoering van pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten;

 • bijdragende onderneming: een onderneming of ander lichaam, ongeacht of deze een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als werkgever of zelfstandige, dan wel een combinatie daarvan, omvat of hieruit bestaat, en die een pensioenregeling aanbiedt of aan een pensioenfonds, premiepensioeninstelling of pensioeninstelling uit een andere lidstaat bijdragen betaalt;

 • bijzonder partnerpensioen: de aanspraak op partnerpensioen die op grond van artikel 57, eerste, tweede of derde lid, verkregen wordt door de gewezen partner;

 • buitenlandse instelling: een instelling met zetel buiten Nederland, niet zijnde een pensioeninstelling uit een andere lidstaat, een verzekeraar met een zetel buiten Nederland, een lidstaat van de Europese Unie of een instelling als bedoeld in artikel 70, tweede lid;

 • collectief toedelingsmechanisme: wijze waarop financiële mee- en tegenvallers collectief worden verwerkt in variabele uitkeringen;

 • collectiviteitkring: een of meerdere pensioenregelingen of beroepspensioenregelingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling waarvoor een algemeen pensioenfonds een afgescheiden vermogen aanhoudt;.

 • deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens een pensioenuitvoerder;

  (Video) Nieuwe regels voor ons pensioen

 • dekkingsgraad: de verhouding tussen het vermogen inzake de bij een pensioenfonds ondergebrachte pensioenregeling of pensioenregelingen en de technische voorzieningen van een pensioenfonds;

 • dienstbetrekking: de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer;

 • directeur-grootaandeelhouder:

 • elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren;

 • gedetacheerde werknemer: een werknemer die in een andere lidstaat wordt gedetacheerd om daar te werken en die krachtens titel II van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149), onderworpen blijft aan de wetgeving van de lidstaat van oorsprong;

 • gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;

 • gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder;

 • groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • kapitaalovereenkomst: een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering;

 • lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte;

 • nabestaandenpensioen: partnerpensioen of wezenpensioen;

 • nettopensioen: ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen in de vorm van een nettopensioen als bedoeld in afdeling 5.3B van de Wet inkomstenbelasting 2001;

 • ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;

 • ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 • ontvangende pensioenuitvoerder: de pensioenuitvoerder aan wie in het kader van waardeoverdracht waarde wordt overgedragen;

 • Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  (Video) [Terugkijken] Wet toekomst pensioenen: Pensioenwet - Tweede Kamer Pensioendebat

 • ouderdomspensioen: een geldelijke uitkering, die vastgesteld of variabel is, voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom;

 • overdrachtswaarde: de ten behoeve van de waardeoverdracht vastgestelde waarde van de over te dragen pensioenaanspraken of pensioenrechten;

 • overdragende pensioenuitvoerder: de pensioenuitvoerder die in het kader van waardeoverdracht waarde overdraagt aan een andere pensioenuitvoerder;

 • partner: echtgenoot, geregistreerde partner of partner in de zin van de pensioenovereenkomst;

 • partnerpensioen: een geldelijke uitkering, die vastgesteld of variabel is, voor de echtgenoot, de geregistreerde partner of de partner, de gewezen echtgenoot, de gewezen geregistreerde partner of gewezen partner wegens het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer;

 • partnerrelatie: huwelijk, geregistreerd partnerschap of partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst;

 • pensioen: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen, zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen;

 • pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening;

 • pensioenbewaarder: de pensioenbewaarder, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

 • pensioeneenheid: eenheid van deelname in een beleggingsportefeuille, waarbij de waarde fluctueert met de koersontwikkeling van deze portefeuille en eventueel met de ontwikkeling van de levensverwachting;

 • pensioenfonds: een stichting die niet een premiepensioeninstelling is, waarin ten behoeve van ten minste twee deelnemers, gewezen deelnemers of hun nabestaanden gelden worden of werden bijeengebracht en worden beheerd ter uitvoering van ten minste een basispensioenregeling;

 • pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;

 • pensioeninstelling uit een andere lidstaat: een op basis van kapitaaldekking gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, die zetel heeft in een andere lidstaat dan Nederland en die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een als volgt gesloten overeenkomst:

  • a. individueel of collectief tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere werknemers of hun respectievelijke vertegenwoordigers; of

  • b. individueel of collectief met zelfstandigen,

  en die hiermee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden verricht;

 • pensioenovereenkomst: hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;

 • pensioenrecht: het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening;

 • pensioenregeling:

  (Video) Hoofdelijke stemming Wet Toekomst Pensioenen, inclusief stemverklaringen - Tweede Kamer

  • a. een pensioenregeling op grond van een pensioenovereenkomst; of

  • b. indien de bijdragende onderneming zetel heeft in een andere lidstaat dan Nederland, een overeenkomst, een trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden;

 • pensioenreglement: de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer;

 • pensioenuitvoerder: een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, of een premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland;

 • pensioenverplichtingen: verplichtingen van de pensioenuitvoerder uit hoofde van pensioenaanspraken en pensioenrechten;

 • premie: de in geld uitgedrukte periodiek vastgestelde structurele prestatie die verschuldigd is aan de pensioenuitvoerder en die bestemd is voor de verzekering van pensioen en de daaraan verbonden kosten;

 • premieovereenkomst: een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering;

 • premiepensioeninstelling: een premiepensioeninstelling die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van premiepensioeninstelling mag uitoefenen;

 • richtlijn 2016/2341/EU: richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU L2016, 354);

 • risicovrije rente: de door De Nederlandsche Bank N.V. gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur;

 • scheiding: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of beëindiging van een partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst;

 • schriftelijk: in schrifttekens op papier;

 • toedelingskring: groep personen waarop een collectief toedelingsmechanisme wordt toegepast;

 • toeslag: een verhoging van:

  • a. een pensioenrecht;

  • b. een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer, mits die verhoging bij een kapitaalovereenkomst niet voortvloeit uit rente- of winstdeling of bij een premieovereenkomst niet voorvloeit uit behaald beleggingsrendement;

  • c. een pensioenaanspraak van een deelnemer op grond van een uitkeringsovereenkomst gebaseerd op het middelloonstelsel of gebaseerd op een vastebedragenregeling, mits de verhoging geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van de pensioenovereenkomst; of

  • d. een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van zijn partner;

 • toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151;

  (Video) Debat nieuwe pensioenwet tweede termijn inbreng Pieter Omtzigt

 • uitkeringsovereenkomst: een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering;

 • uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten;

 • uitvoeringsreglement:

  • a. de door een bedrijftakpensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en werkgever;

  • b. de door een pensioenuitvoerder opgestelde regeling inzake de uitvoering van de pensioenovereenkomsten met zijn werknemers;

  • c. de door een algemeen pensioenfonds opgestelde regeling inzake de uitvoering van een beëindigde pensioenregeling of beroepspensioenregeling als bedoeld in artikel 23a of artikel 4a, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

 • verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds: een bedrijfstakpensioenfonds waarin de deelneming verplicht is gesteld als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, artikel 21, eerste lid, van de Wet privatisering ABP en artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

 • verzekeraar: een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;

 • voorwaarden in verband met de partnerrelatie: huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of voorwaarden in verband met een partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst;

 • vrijwillige pensioenregeling: het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer op basis van de pensioenovereenkomst de mogelijkheid heeft om deel te nemen;

 • waardeoverdracht: iedere handeling waarbij de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van:

  • 1°. andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder; of

  • 2°. dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder;

 • werkgever: degene die een werknemer krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;

 • werkgeverspremie: het deel van de premie dat voor rekening komt van de werkgever;

 • werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht voor een werkgever, met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder en de werknemer die onder de werkingsfeer van een verplichtgestelde beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling valt;

 • werknemerspremie: het deel van de premie dat voor rekening komt van de werknemer;

 • wezenpensioen: een geldelijke, vastgestelde uitkering voor een kind tot wie de overleden werknemer of gewezen werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking stond of voor diens stief- of pleegkind, wegens het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer;

 • zetel: de plaats waar een rechtspersoon volgens zijn statuten of reglementen is gevestigd of, indien het een pensioenfonds of pensioeninstelling uit een andere lidstaat betreft, de plaats waar deze volgens zijn statuten of reglementen is gevestigd en zijn hoofdbestuur heeft of, indien het een pensioeninstelling uit een andere lidstaat betreft die geen rechtspersoon is of een natuurlijke persoon betreft, de plaats waar die pensioeninstelling of persoon zijn hoofdbestuur heeft.

  (Video) Pieter Omtzigt vraagt uitstel stemming Pensioenwet 'Eerst opheldering, daarna stemmen' - Regeling TK

 • FAQs

  Wat verandert er in 2023 met het pensioen? ›

  Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Vanaf 1 januari 2023 kon dit percentage iets verhoogd worden, namelijk van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet.

  Wat staat er in de nieuwe Pensioenwet? ›

  Met de nieuwe pensioenwet moet de collectieve pensioenpot plaatsmaken voor miljoenen individuele potjes. Iedere deelnemer betaalt voortaan voor zijn of haar eigen pensioen, in plaats van het collectief. De pensioenfondsen worden bovendien transparanter en bieden inzicht in wat de deelnemers kunnen opbouwen.

  Wat gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel? ›

  De pensioenleeftijd wordt de aankomende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens stijgt deze naar 66 jaar en 7 maanden in 2022, 66 jaar en 10 maanden in 2023 en 67 jaar in 2024. Na 2024 wordt AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

  Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit? ›

  In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en doet het pensioenfonds niet langer een belofte over de hoogte van het pensioen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt voor iedere deelnemer het persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij.

  Wat gaat er veranderen per 1 januari 2023? ›

  Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook wordt er een aantal regelingen afgeschaft.

  Wat verandert er op 1 januari 2023 voor de pensioenen? ›

  op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2016. op 1 januari 2023 een verhoging met 2% van de proportionele pensioenen ingegaan in 2017. op 1 mei 2023 een verhoging met 3% van de welvaartspremie.

  Wat gebeurt er met mijn pensioen in het nieuwe pensioenstelsel? ›

  Het lijkt soms of het hele pensioenstelsel verandert, maar veel blijft gewoon hetzelfde: U blijft pensioen opbouwen via uw werkgever. Als u met pensioen gaat of al bent, blijft u uw leven lang pensioen ontvangen van ABP. Vanaf uw AOW-leeftijd blijft u AOW van de overheid ontvangen.

  Wat gebeurt er met de bestaande pensioenen? ›

  10. Wat gebeurt er met mijn bestaande pensioenopbouw? Sociale partners hebben de voorkeur om de bestaande pensioenen mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners onderzoeken samen met PDN en met de vertegenwoordiging van de gepensioneerden op welke wijze dat zou kunnen.

  Wie heeft recht op 1.500 euro pensioen? ›

  Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet. De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen.

  Hoeveel kunnen de pensioenen omhoog in 2023? ›

  Het bestuur besluit elk jaar in december over een verhoging van de pensioenen op 1 januari van het volgende jaar. Onze financiële situatie was ook op 31 oktober 2022 goed genoeg om nog een verhoging te kunnen geven. Daarom kunnen we de pensioenen per 1 januari 2023 opnieuw verhogen, met 5,90%.

  Wat betekend het nieuwe pensioenstelsel voor mij? ›

  Het vernieuwde pensioenstelsel maakt informatie over je pensioen transparanter. Je krijgt als deelnemer meer inzicht in hoe je ervoor staat. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel pensioen er voor jou persoonlijk is gereserveerd. Zo bent je voorbereid op de toekomst en kun je vast plannen voor je pensioen maken.

  Hoeveel stijgen de pensioenen in 2023? ›

  Voor alle deelnemers gaan de pensioenen per 1 oktober 2022 met 2,7% en per 1 januari 2023 met 6,0% omhoog. Hoe het op de lange termijn financieel uitpakt heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel.

  Is de nieuwe Pensioenwet al aangenomen? ›

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2022 na hoofdelijke stemming met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen aangenomen.

  Kan je met 63 jaar met pensioen? ›

  Eerder stoppen dan de AOW-leeftijd

  Dit jaar krijg je AOW wanneer je 66 jaar en 10 maanden bent. De AOW-leeftijd zal vanaf volgend jaar verder worden verhoogd naar 67 jaar. Maar aan die leeftijd ben jij niet gebonden. Je kunt altijd kiezen voor een pensioen dat eerder ingaat.

  Wat ga je erop vooruit in 2023? ›

  Vanaf januari 2023 gaat iedere werknemer er minimaal €85 netto per maand op vooruit. Dit heeft ermee te maken dat het kabinet miljarden euro's gaat steken in lastenverlichting om de pijn van de hoge prijzen voor een deel te verzachten.

  Hoeveel geld mag je belastingvrij hebben in 2023? ›

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

  Wat verandert er in 2023 in mijn portemonnee? ›

  Inkomsten uit arbeid, AOW en bijstand

  Deze stijgen mee. Voor inkomsten uit arbeid betaal je dit jaar minder belasting: het tarief in de eerste schijf is gedaald van 37,07% naar 36,93%. De grens van de eerste tariefschijf gaat bovendien omhoog van 69.398 euro naar 73.031 euro. Daarboven betaal je 49,5% belasting.

  Heb je recht op pensioen als huisvrouw? ›

  Een huisvrouw of -man komt vaak niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Om daarop recht te hebben moet u een loopbaan hebben gehad die minstens gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan, dat is dus 30 jaar, tenminste als u werknemer of zelfstandige was.

  Hoeveel stijgt mijn pensioen in 2024? ›

  Reken daar de automatische indexeringen bij en het bruto minimumpensioen voor alleenstaanden zou begin 2024 op 1.580 euro komen. Dat is ongeveer 300 euro meer dan vandaag, of zo'n 22%. Het bruto gezinsminimumpensioen zou in 2024 op 1.979 euro komen, een stijging van ongeveer 360 euro per maand.

  Wat is een goed pensioen per maand? ›

  Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.

  Hoeveel netto pensioen in 2023? ›

  Gemiddeld pensioen (netto) per huishouden in Nederland in 2023
  Soort huishoudenGeschat netto pensioen in 2023
  Alleenstaande mannen€ 3105
  Paar, één persoon ontvangt reeds AOW€ 5380
  Paar, beide personen ontvangen AOW€ 4711
  Gemiddelde alle soorten huishoudens€ 3957
  1 more row

  Hoeveel gaat de AOW per 1 juli 2023 omhoog? ›

  In 2023 gaat de AOW fors omhoog: netto krijgen we er tussen de 57 en 126 per maand bij per maand bij.

  Wat is de hoogte van de AOW in 2023? ›

  De komende jaren gaat de AOW extra omhoog, in navolging van het minimumloon. Een AOW 'er ontvangt op 1 januari 2023 naar schatting €975 (met partner) of €1420 (alleenstaand) per maand, inclusief vakantiegeld.

  Hoeveel gaan de pensioenen omhoog in 2024? ›

  In 2023 profiteren zij van de verhoging van de AOW, die is gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast liggen de indexaties van de aanvullende pensioenen in 2023 (9,5%) en 2024 (3,6%) naar verwachting hoger dan de inflatie in beide jaren (respectievelijk 6,5% en 3,2%).

  Hoeveel bedraagt het vakantiegeld voor gepensioneerden in 2023? ›

  We beperken het vakantiegeld tot 1 050 euro. Omdat we het vakantiegeld beperken, kennen we in mei 2023 een verhoging van 43,483091 % of in dit geval 456,57 euro (43,483091 % van 1 050 euro) toe. De som van het beperkte vakantiegeld (1 050 euro) en de verhoging (456,57 euro) bedraagt dus 1 506,57 euro.

  Wat is een goed pensioen netto per maand? ›

  De belastingen bedragen ongeveer 35-40%. Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-.

  Hoeveel is AOW netto voor 1 persoon? ›

  AOW alleenstaande 2022 – De AOW voor een alleenstaande wordt per 1 januari 2022 €1.316,77 bruto. Netto houdt u daar €1.244,35 aan over.

  Hoeveel AOW krijgen we in januari 2023? ›

  Tabel 2. Netto AOW-bedragen per maand vanaf 1 januari 2023
  SituatieMet loonheffingskortingZonder loonheffingskorting
  Alleenwonend€ 1.353,11€ 1081,69
  Getrouwd/samenwonend€ 920,98€ 736,06
  Jan 2, 2023

  Hoeveel AOW krijgt een echtpaar netto per maand? ›

  Ben je getrouwd en pas je de heffingskorting toe op je AOW, dan krijg je vanaf januari 2023 een bedrag van € 920,98 (netto) per maand per persoon. Zonder deze heffingskorting ontvang je € 736,06 per maand per persoon.”

  Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner nog geen AOW krijgt? ›

  AOW met jongere partner zonder inkomen

  Woont u samen en heeft uw partner geen inkomen en ook nog geen AOW? Ook dan is uw AOW gelijk aan 50% van het minimumloon. De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 vervallen.

  Wat is een redelijk pensioen? ›

  Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.

  Heb je recht op pensioen als je nooit gewerkt hebt? ›

  Het antwoord op deze vraag is ja, mits u ook voldoet aan de opbouw eisen van de AOW. De AOW uitkering kijkt namelijk naar het feit of u wel of niet gewerkt heeft. Wel kijkt de AOW hoeveel jaren tussen uw 17e en 67e u in Nederland gewoond heeft.

  Hoeveel is het netto pensioen? ›

  In mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de gegevens van uw pensioen en uw AOW zien: hoeveel pensioen u heeft opgebouwd; hoeveel netto pensioen u maandelijks krijgt; het bedrag van uw verwachte AOW.

  Videos

  1. Webinar 27 september 2022
  (ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs)
  2. Wat zijn de veranderingen in de Nieuwe wet Toekomst Pensioenen (derde pijler)?
  (Thijs Verlangen)
  3. [Terugkijken] Wet Toekomst Pensioen (stemming) - Kersttoespraak Vera Bergkamp 2022 - Tweede Kamer
  (Arnews)
  4. Wet toekomst pensioenen
  (Scildon)
  5. Wat is de Solidaire Premieregeling (het Nieuwe Pensioencontract)?
  (Pensioenfonds PNO Media)
  6. Wat is de Flexibele Premieregeling (verbeterde premieregeling) in het nieuwe pensioenstelsel?
  (Pensioenfonds PNO Media)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Melvina Ondricka

  Last Updated: 05/21/2023

  Views: 5778

  Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Melvina Ondricka

  Birthday: 2000-12-23

  Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

  Phone: +636383657021

  Job: Dynamic Government Specialist

  Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

  Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.