Gydytojai Kaune (2023)

(Video) Kardiolita Hospital Kaunas, Lithuania | Top Hospital in Lithuania

(Video) Medical tourism in Kaunas, Lithuania

(Video) Estetus Klinika Vilniuje ir Kaune

(Video) Tautrimo Aštrausko klinika - moderni plastinės chirurgijos klinika Kaune

(Video) Odontologijos klinika Kaune

Daugiau įstaigų

Videos

1. Odontologijos klinika Kaune Processus
(Alfredas Baltrushaitis)
2. Ukrainos gydytojai praktikuojasi Kaune: Lietuvoje gauti įgūdžiai padės pasirūpinti sužeistais krašti
(Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)
3. Plungėje lankėsi Kauno klinikų gydytojai specialistai.
(Algirdas Šimkevičius TV)
4. „Estetus klinika“ KAUNE IR VILNIUJE
(Estetus Klinika)
5. Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinika
(Kauno klinikos)
6. Pokalbis apie gaivinimą su Kauno klinikų gydytojais
(Gabrielė Kybartaitė)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 04/17/2023

Views: 5326

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.